frd103 - Stok narciarski - STYCZEŃ 2003 / A2

Grupa narciarzy postanowiła wyznaczyć współczynnik tarcia nart o śnieg. Rysunek 1. pokazuje nam profil stoku narciarskiego.
frd103
Na całym stoku zjazdowym uczniowie co jeden metr wbijali proste kijki. Okazało się, że stok miał 117 metrów długości. Z tablicy informacyjnej uczniowie odczytali, że wysokość stoku wynosi \(30\) metrów, licząc od poziomej płaszczyzny znajdującej się pod stokiem.
Wszyscy uczniowie dokładnie zsynchronizowali zegarki. Następnie jeden z nich zaczął zjeżdżać z górki, z miejsca oznaczonego jako START (tak jak na rysunku). Całkowita masa zjeżdżającego narciarza wynosiła \(60 \ kg\). W momencie rozpoczęcia zjazdu koledzy narciarza zaczęli mierzyć czas. Zadaniem każdego z mierzących czas było określenie położenia narciarza po upływie kolejnych sekund ruchu. Po przeprowadzeniu eksperymentu uczniowie zebrali wyniki w poniższej tabeli.
\( t \ [s]\)024681012
\( s \ [m]\)02819335275

a) (4 pkt) Na podstawie powyższej tabeli sporządź wykres zależności drogi od czasu dla zjeżdżającego narciarza.
Na wykresie zaznacz niepewności pomiarowe (przyjmij \(\Delta s = 2 \ m\), \(\Delta t = 0,2 \ s\)). Istnieje uzasadnione przypuszczenie, że ruch narciarza na stoku był ruchem jednostajnie przyśpieszonym. Uczniowie postanowili to sprawdzić.
b) (2 pkt)
Wykaż, że, jeżeli narciarz zjeżdża ruchem jednostajnie przyśpieszonym, to w układzie współrzędnych \(y = s\), \(x = t^2\) wykresem drogi od kwadratu czasu będzie linia prosta o równaniu \(y = \frac{a}{2}x\).
c) (1 pkt)
Uzupełnij poniższą tabelkę dla pierwszych 10 sekund zjazdu.
\(t \ [s]\)0246810
\(s \ [m]\)028193352
\(t^2 \ [s^2]\)

d) (3 pkt)
Korzystając z danych zawartych w powyższej tabeli, sporządź wykres zależności drogi przebytej przez narciarza od kwadratu czasu.
e) (3 pkt)
Wykaż na podstawie narysowanego wykresu, że przyśpieszenie, z jakim zjeżdża narciarz, jest równe około \(1 m/s^2\).
f) (3 pkt)
Zakładając, że przyśpieszenie można obliczyć za pomocą wzoru \(a = g(\sin\alpha - \mu \cos\alpha)\) oraz korzystając z wyników otrzymanych w poprzednich punktach i informacji na temat nachylenia stoku (rys. 1.), oblicz, ile wynosi współczynnik tarcia nart o śnieg podczas zjazdu z tego stoku. Do wyliczeń przyjmij wartość przyśpieszenia ziemskiego wynoszącą \(9,81 \ m/s^2\).

Przyjmij, że zjazd narciarza trwa \(15,3\) sekundy i odbywa się z przyśpieszeniem o wartości \(1 \ m/s^2\).
g) (1 pkt)
Oblicz, ile wynosi wartość prędkości narciarza u podstawy stoku.
h) (1 pkt)
Oblicz, ile wynosi energia kinetyczna narciarza u podstawy stoku.
i) (1 pkt)
Oblicz, ile wynosi energia potencjalna narciarza stojącego na szczycie stoku. Do obliczeń przyjmij wartość przyśpieszenia ziemskiego równą \(9,81 \ m/s^2\).
j) (1 pkt )
Korzystając z zasady zachowania energii, oblicz, jaka ilość energii wydzieliła się w postaci ciepła podczas zjazdu narciarza ze stoku.
Film wkrótce dostępny

fpd120 - Spadający element - MAJ 2008 / A1

Fragment balkonu o masie \( 0,5 \ kg \) oderwał się i spadł z wysokości \( 5 \ m \). W obliczeniach przyjmij, że wartość przyspieszenia ziemskiego wynosi \( 10 \ m/s^2 \) .
a) Narysuj wykres zależności wartości prędkości od czasu spadania. Wykonaj konieczne obliczenia, pomijając opory ruchu. Na wykresie zaznacz odpowiednie wartości liczbowe.
b) W rzeczywistości podczas spadania działa siła oporu i oderwany element balkonu spadał przez \( 1,25 \ s \) ruchem przyspieszonym, uderzając w podłoże z prędkością o wartości \( 8 \ m/s \).
Oblicz wartość siły oporu, przyjmując, że podczas spadania była ona stała.
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fpd107 - Spadający kot

Narysuj siły dziłające na kota na różnych etapach jego niefortunnego upadku z parapetu otwartego okna. Nazwij poszczególne rodzaje ruchów tego kota.
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fpd102 - Masa a ciężar

Jaka jest Twoja masa, a jaki jest Twój ciężar na Ziemi? Wyobraź sobie, że lecisz teraz na Księżyc, gdzie przyspieszenie grawitacyjne ma 6-krotnie mniejszą wartość niż na Ziemi. Ile więc wynosi Twoja masa, a ile Twój ciężar na Księżycu?
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fpd103 - GRUDZIEŃ 2005 / A1

Spadochroniarz o masie \( 75 \ kg \) opada na spadochronie pionowo w dół ze stałą prędkością o wartości \( 5 \ m/s \). Siła oporów ruchu działająca na spadochroniarza wraz ze spadochronem wynosi około
A. \( 25 \ N \)
B. \( 75 \ N \)
C. \( 250 \ N \)
D. \( 750 \ N \)
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fpd104 - Drewniana kulka

Z dna naczynia z wodą puszczono drewnianą kulkę. Porusza się ona ruchem jednostajnym. Oblicz siłę oporu wody wiedząc, że siła wyporu ma wartość \( F_w = 10 \ N \), a ciężar kulki wynosi \( Q = 7,5 \ N \).
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fpd105 - GRUDZIEŃ 2004 / A1

Siła napędowa samochodu wynosi \( 3000 \ N \) a siły oporów ruchu \( 1000 \ N \). Od pewnego momentu jazdy na samochód ten zaczęła działać dodatkowa siła oporu o wartości \( 3000 \ N \). Od tego momentu samochód zaczął poruszać się
A. w tę samą stronę, co przedtem, ale z większym przyspieszeniem.
B. w tę samą stronę, co przedtem, ale ruchem jednostajnym.
C. w tę samą stronę, co przedtem, ale ruchem opóźnionym.
D. w przeciwną stronę niż przedtem ruchem opóźnionym.
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fpd106 - OPERON 2007 / A1

OPRACOWANIE ZADANIA - Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
Ciało o ciężarze \( 5 \ N \) wznosi się ruchem jednostajnym. Na ciało pionowo do góry działa siła o wartości:
A. \( 0 \ N \).
B. \( 5 \ N \).
C. nieco większej niż \( 5 \ N \).
D. \( 10 \ N \).
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fpd109 - Telefon komórkowy

Siłą o jakiej wartości należy działać na telefon komórkowy o masie \( 150 \ g \), jeśli chcemy go podnieść do góry ze stołu z przyspieszeniem o wartości \( 2 \ m/s^2 \)?
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fpd111 - Armata

Z lufy armaty, której długość wynosi \( 2,5 \ m \) wystrzelił pocisk z prędkością o wartości \( 504 \ m/s \). Jaka siła działała na pocisk w lufie armaty i jaki był czas przelotu pocisku przez lufę? Masa pocisku to \( 6 \ kg \).
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fpd112 - Trzy wagoniki

Trzy wagoniki o masach \( m_1 = 2 \ kg \), \( m_2 = 3 \ kg \) i \( m_3 = 5 \ kg \) połączone są nierozciągliwymi nićmi. Do masy \( m_1 \) przyłożona jest siła o wartości \( 20 \ N \).
Oblicz przyspieszenie wagoników i siły naprężenia nici. Masy nici pomijamy.
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fpd113 - Trzy wagoniki i tarcie

Trzy wagoniki o masach \( m_1 = 2 \ kg \), \( m_2 = 3 \ kg \) i \( m_3 = 5 \ kg \) połączone są nierozciągliwymi nićmi. Do masy \( m_1 \) przyłożona jest siła o wartości \( 20 N \).
Oblicz przyspieszenie wagoników i siły naprężenia nici, jeśli współczynnik tarcia kinetycznego między między masami a podłożem wynosi \( f = 0,1 \). Masy nici pomijamy.
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fpd114 - Wagoniki

Do wagonika o masie \( m_1 = 4 \ kg \) przyłożona jest siła o wartości \( 10 \ N \) skierowana w lewo, natomiast do wagonika o masie \( m_2 = 2 \ kg \) przyłożona jest siła o wartości \( 4 \ N \) o zwrocie przeciwnym do siły pierwszej. Wagoniki połączone są nierozciągliwą nicią. Oblicz przyspieszenie wagoników i wartość siły naciągu nici. Masę nici pomijamy.
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fpd116 - Wagon - MAJ 2007 / A1

Lokomotywa manewrowa pchnęła wagon o masie \( 40 \) ton nadając mu początkową prędkość o wartości \( 5 \ m/s \). Wagon poruszając się ruchem jednostajnie opóźnionym zatrzymał się po upływie \( 20 \ s \). Oblicz wartość siły hamującej wagon.
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fpd117 - Skrzynia

Na skrzynię poruszającej się po śliskiej powierzchni działała siła o wartości \( F = 100 \ N \), która w czasie \( t = 20 \ s \) zmieniła wartość prędkości skrzyni z \( v_1 = 5 \ m/s \) do \( v_2 = 15 \ m/s \). Jaka jest masa skrzyni?
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fpd119 - Samochód - LISTOPAD 2006 / A1

Wartość siły oporu dla samochodu o masie \( 1 \) tony, jadącego pod wiatr ze stałą prędkością, była równa \( 2500 \ N \). Po ustaniu wiatru wartość siły oporu zmniejszyła się do \( 2000 \ N \). Oblicz wartość przyspieszenia, z jakim zaczął poruszać się wtedy samochód, jeśli siła napędowa nie uległa zmianie.
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fpd101 - MARZEC 2002 / A1

Człowiek o masie \( 50 \ kg \) stojący na wadze łazienkowej naciska na nią siłą o wartości:
A. \( 50 \ N \) i siła ta jest przyłożona do wagi,
B. \( 50 \ N \) i siła ta jest przyłożona do człowieka,
C. \( 500 \ N \) i siła ta jest przyłożona do wagi,
D. \( 500 \ N \) i siła ta jest przyłożona do człowieka.
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fpd122 - Klocek - MAJ 2010 / A1

Klocek o masie \(1 \ kg\) przesuwano po poziomej powierzchni ruchem jednostajnym, działając na niego siłą o wartości \(3 \ N\) .
a) Narysuj wektory wszystkich sił działających na klocek. Oznacz je i zapisz ich nazwy. Rysunek wykonaj z zachowaniem skali, zaznaczając punkty przyłożenia sił.
b) Wykaż, wykonując odpowiednie obliczenia, że spośród czterech par materiałów wymienionych w poniższej tabeli, klocek i podłoże, po którym sie porusza, wykonane są z drewna.

Rodzaje materiałówDrewno po drewnieStal po staliSkóra po metaluDrewno po metalu
Współczynnik
tarcia kinetycznego0,3 0,06 0,25 0,15
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fpd123 - Równia pochyła

U spodu równi pochyłej, której kąt nachylenia do poziomu jest równy \(30^o\) znajduje się drewniany klocek o masie \(500 \ g\).
Siłą o jakiej wartości należy działać na klocek, aby:
a) wciągnąć go na szczyt równi ruchem jednostajnym?
b) wciągnąć go na szczyt równi ruchem jednostajnym, w przypadku gdy między klockiem a równią działa siła tarcia? Współczynnik tarcia wynosi \(0,3\).
c) wciągnąć go na szczyt równi ruchem jednostajnie zmiennym z przyspieszeniem o wartości \(2 \ m/s^2\)? Przyjmij, że między klockiem a równią działa siła tarcia. Współczynnik tarcia kinetycznego wynosi \(0,3\).
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fpd124 - Telefon

Telefon leżący na książce od fizyki zaczyna się z niej zsuwać, jeśli książkę podniesiemy za jej jeden bok w ten sposób, że będzie tworzyć z powierzchnią stołu kąt \(8^o\). Oblicz współczynnik tarcia statycznego między telefonem, a śliską okładką książki.
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fph127 - Plastikowa kulka

Kulka plastikowa wpada do wody uderzając w jej powierzchnię z szybkością \(v = 5 \ m/s\). Oblicz gęstość kulki wiedząc, że zanurzyła się ona na głębokość \(h = 5 \ m\).
Gęstość wody \(\rho_w = 1000 \ kg/m^3\). Opory ruchu pomijamy.
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fph131 - Balon

Balon, którego całkowity ciężar ma wartość \(Q\), opada w dół ze stałą prędkością o wartości \(v\). Przyjmując, że wartość siły wyporu wynosi \(F_w\), wyznacz masę balastu \(m\), jaką należy wyrzucić z balonu, aby zaczął się on wznosić z taką samą wartością prędkości \(v\), lecz w górę.
Załóż, że siła oporu ośrodka jest identyczna w czasie spadania i wznoszenia balonu.
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fpd210 - II zasada dynamiki - OPERON 2010 / A1

OPRACOWANIE ZADANIA - Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
Z drugiej zasady dynamiki Newtona wynika, że wartość przyspieszenia \(a\), jakie uzyskuje ciało pod wpływem działania stałej siły \(F\), jest
A. wprost proporcjonalna do masy ciała.
B. odwrotnie proporcjonalna do masy ciała.
C. odwrotnie proporcjonalna do działającej siły.
D. niezależna od działającej siły.
Film wkrótce dostępny

fpd218 - Rakieta - MAJ 2011 / A1

Rakieta wynosząca satelitę na orbitę ma całkowitą masę startową \(3,0\cdot 10^{6} \ kg\). Podczas pracy silników wyrzucane są z prędkością \(2500 \ m/s\) gazy spalinowe w ilości \(13000 \ kg\) w ciągu sekundy. Siła ciągu silników wynosi \(3,25\cdot 10^{7} \ N\). Przyspieszenie ziemskie ma wartość \(10 \ m/s^{2}\).
a) Oblicz przyspieszenie rakiety podczas startu.
b) Czy przyspieszenie rakiety po starcie w miarę upływu czasu będzie rosło, malało, czy też pozostanie stałe? Napisz odpowiedź i ją uzasadnij.
Film wkrótce dostępny

frd101 - Tarcie (7 pkt) - GRUDZIEŃ 2005 / A2

Grupa uczniów zmierzyła siłę potrzebną do ciągnięcia klocka o masie \(100\) gramów ruchem jednostajnym po chropowatej powierzchni, kładąc na klocek kolejne odważniki stugramowe wycechowane z dokładnością do \(1\) grama. Do pomiaru siły użyto siłomierza, w którym odległość między najbliższymi podziałkami wynosiła \(0,25 \ N\).
Wyniki pomiarów zebrane są w tabeli:
Masa, g1002003004005006007008001000
Siła nacisku, N
Siła przy ruszaniu, \(N\)0,5 1,0 1,82,02,83,6 4,04,55,5
Siła w ruchu jednostajnym, \(N\)0,40,81,01,61,72,22,42,53,0

a) (1 pkt)
Uzupełnij tabelę. Przyjmij, że przyspieszenie ziemskie jest równe \(10 \ m/s^2\).
b) (4 pkt)
Zrób wykresy zależności siły w chwili ruszania z miejsca oraz siły przy ruchu jednostajnym od siły nacisku.
c) (2 pkt)
Oblicz współczynnik tarcia statycznego i dynamicznego.
Film wkrótce dostępny

frd102 - Kamień (10 pkt) - OPERON 2007 / A2

OPRACOWANIE ZADANIA - Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
Na kamień o ciężarze \(5 \ N\) działamy pionowo w górę siłą \(20 \ N\) do wysokości \(15 \ m\).
a) (2 pkt)
Jakim ruchem porusza się kamień w czasie całego toru? Oblicz występujące przyśpieszenie.
b) (2 pkt)
Oblicz czas trwania całego ruchu.
c) (3 pkt)
Oblicz, jaką wykonamy pracę. Jaką najmniejszą pracę można wykonać, aby podnieść kamień na wysokość \(15 \ m\)? Oblicz jego energię kinetyczną i potencjalną na wysokości \(15 \ m\).
d) (3 pkt)
Narysuj wykres wykonanej pracy w zależności od przemieszczenia oraz wykres prędkości kamienia w zależności od czasu trwania całego ruchu.
Film wkrótce dostępny

frd104 - Lądowanie na Księżycu (19 pkt) 2002 / A2

Kapsuła do lądowania na Księżycu opuszcza się pionowo ku powierzchni tego ciała niebieskiego ze stała prędkością \(4 \ m/s\). Całkowita masa kapsuły wraz z załogą wynosi \(20 \ 000 \ kg\). Przyjmij, że natężenie pola grawitacyjnego Księżyca wynosi w pobliżu jego powierzchni \(1,6 \ N/kg\).
a) ( 3 pkt.)
W trakcie pierwszej części lądowania siła ciągu silników pojazdu, skierowana do góry wynosi \(32 \ 000 \ N\). Uzasadnij, że w związku z tym porusza się on ze stałą prędkością.
b) ( 6 pkt.)
Siła ciągu silników kapsuły wzrasta do \(36 \ 000 \ N\) w ostatnich \(15\) sekundach jej lądowania.
(i) Oblicz wartość przyspieszenia (opóźnienia) pojazdu w tym czasie.
(ii) Oblicz prędkość pojazdu tuż przed zetknięciem z powierzchnią Księżyca.
(iii) Oblicz odległość kapsuły od powierzchni w chwili rozpoczęcia ostatniej fazy lądowania.
Uwaga. Możesz zaniedbać zmiany masy kapsuły związane ze zużyciem paliwa.
c) ( 4 pkt.)
Narysuj wykres zależności prędkości kapsuły od czasu dla \(20\) sekund od chwili rozpoczęcia ostatniej fazy lądowania.
d) ( 6 pkt.)
Załoga kapsuły pozostawiła na Księżycu sprzęt do badań oraz urządzenia potrzebne do lądowania. Jej masa w chwili startu w drogę powrotną wynosiła \(10 \ 000 \ kg\). Silniki miały wówczas paliwo na dwie minuty pracy. Na jakiej maksymalnej wysokości nad powierzchnią Księżyca może krążyć statek kosmiczny, aby załoga kapsuły miała szanse do niego dotrzeć.
Uwaga. Załóż, że siła ciągu silników jest taka jak w ostatniej fazie lądowania oraz (niezbyt realistycznie), ze masa kapsuły nie ulega zmianie podczas pracy silników.
Film wkrótce dostępny

fpd110 - Siłacz - GRUDZIEŃ 2004 / A1

Oblicz wartość siły, z jaką siłacz musiałby działać na ciężar o masie \( 100 \ kg \), jeżeli chciałby podnieść go na wysokość \( 0,5 \ m \) w czasie \( 1 \) sekundy ruchem jednostajnie przyspieszonym.
fpd110
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fpd115 - Sanki - MAJ 2004 / A1

Na rysunku podane są wartości sił napinających sznurki, którymi połączone są sanki ciągnięte przez duże sanie.
fpd115
Wyznacz stosunek mas małych sanek (\( m_1:m_2 \)). Opory ruchu należy zaniedbać.
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fpd118 - Przyczepa - STYCZEŃ 2002 / A1

Samochód ciągnie przyczepę. Wykres przedstawia zależność prędkości przyczepy od czasu. Pomijając opory ruchu, wyznacz przyspieszenie przyczepy. Oblicz, z jaką siłą samochód ciągnął przyczepę. Jej masa wynosi \( 300 \ kg \).
fpd118
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fpd100 - Trzy siły - MAJ 2010 / A1

Na rysunku obok przedstawiono układ trzech sił działających na klocek, który pozostawał w spoczynku. Wartości sił wynosiły odpowiednio \( F_1 = 30 \ N \), \( F_2 = 40 \ N \). Oblicz wartość siły \( \vec{F_3} \).
fpd100
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fpd108 - Siła oporu - MAJ 2006 / A1

Wykres przedstawia zależność wartości prędkości od czasu dla ciała o masie \( 10 \ kg \), spadającego w powietrzu z dużej wysokości. Analizując wykres można stwierdzić, że podczas pierwszych \( 15 \) sekund ruchu wartość siły oporu
fpd108
A. jest stała i wynosi \( 50 \ N \).
B. jest stała i wynosi \( 100 \ N \).
C. rośnie do maksymalnej wartości \( 50 \ N \).
D. rośnie do maksymalnej wartości \( 100 \ N \).
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fpd121 - Klocek - MAJ 2006 / A1

Drewniany klocek przymocowany jest do ściany za pomocą nitki, która wytrzymuje naciąg siłą o wartości \(4 \ N\). Współczynnik tarcia statycznego klocka o podłoże wynosi \(0,2\). W obliczeniach przyjmij, że wartość przyspieszenia ziemskiego jest równa \(10 \ m/s^2\).
fpd121
a) Oblicz maksymalną wartość powoli narastającej siły \(\vec{F}\), z jaką można poziomo ciągnąć klocek, aby nitka nie uległa zerwaniu.
b) Oblicz wartość przyspieszenia, z jakim będzie poruszał się klocek, jeżeli usunięto nitkę łączącą klocek ze ścianą, a do klocka przyłożono poziomo skierowaną siłę o stałej wartości \(6 \ N\). Przyjmij, że wartość siły tarcia kinetycznego jest równa \(1,5 \ N\).
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fpd207 - Skok spadochronowy - MAJ 2011 / A1

Ludzie poszukujący silnych wrażeń mogą wykonać skok spadochronowy z asekuracją instruktora, do którego skaczący "pasażer" jest w czasie lotu przypięty od spodu. Zaraz po opuszczeniu samolotu, przed otwarciem spadochronu, siła wzajemnego oddziaływania skoczków (przekazywana przez pasy ich spinające) jest
fpd207
A. równa ciężarowi pasażera.
B. nieco większa od ciężaru pasażera.
C. nieco mniejsza od ciężaru pasażera.
D. bliska zeru.
Film wkrótce dostępny

fpd223 - Równia pochyła 2

U spodu równi pochyłej, której kąt nachylenia do poziomu jest równy \(30^o\) znajduje się drewniany klocek o masie \(500 \ g\).
Siłą o jakiej wartości należy działać na klocek, aby:
b) wciągnąć go na szczyt równi ruchem jednostajnym, w przypadku gdy między klockiem a równią działa siła tarcia? Współczynnik tarcia wynosi \(0,3\).
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fpd323 - Równia pochyła 3

U spodu równi pochyłej, której kąt nachylenia do poziomu jest równy \(30^o\) znajduje się drewniany klocek o masie \(500 \ g\).
Siłą o jakiej wartości należy działać na klocek, aby:
c) wciągnąć go na szczyt równi ruchem jednostajnie zmiennym z przyspieszeniem o wartości \(2 \ m/s^2\)? Przyjmij, że między klockiem a równią działa siła tarcia. Współczynnik tarcia kinetycznego wynosi \(0,3\).
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

Rejestracja

Podaj poprawny adres e-mail. Wyślemy Ci link aktywujący Twoje konto.

Wypełniając formularz i klikając przycisk Utwórz konto, akceptujesz nasz regulamin

×

Logowanie

Zaloguj się przez

lub przez swoje konto na Filomie

Nie pamiętasz hasła?

lub Utwórz konto
×

Szukaj

Nasza wyszukiwarka jest zbudowana tak aby maksymalnie ułatwić Ci odnalezienie interesujących Cię treści. Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty zalecamy wpisywanie:

  • Treść zadania lub jego fragment
  • Listę słów kluczowych, które sprawiają Ci największy problem
  • Nazwę działu lub poddziału
×