fpo203 - Światło w szkle - MAJ 2011 / A1

W powietrzu biegnie promień światła jednobarwnego o długości fali \(\lambda = 0,60 \ \mu m\) i pada na płytkę szklaną.
a) Podaj nazwę wielkości charakteryzującej falę świetlną, która nie zmienia wartości przy przejściu z powietrza do szkła.
b) Przyjmując, że prędkość światła w powietrzu wynosi \( 300 \ 000 \ km/s\), a w szkle \(200 \ 000 \ km/s\), oblicz długość fali tego światła po wejściu do szkła.
Film wkrótce dostępny

fpo104 - Kąt padania, kąt załamania - MARZEC 2002 / A1

Na powierzchnię dwóch ośrodków pada fala pod kątem \(\alpha\). W każdym ośrodku fala rozchodzi się z inną prędkością. Gdy kąt padania fali zwiększymy dwukrotnie, to kąt załamania:
A. wzrośnie dwukrotnie,
B. zmaleje dwukrotnie,
C. wzrośnie lub zmaleje dwukrotnie w zależności od rodzaju ośrodków, w których fala biegnie,
D. żadna odpowiedź nie jest poprawna.
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fpo101 - Wiązka światła - MAJ 2005 / A1

Wiązka światła przechodzi z powietrza do szkła.
fpo101
Jak podczas tego przejścia zmienią się prędkość, częstotliwość oraz długość fali? Wybierz odpowiedź zawierającą poprawne informacje.
.prędkośćczęstotliwośćdługość fali
A.maleje stała maleje
B.maleje maleje stała
C.rośnie stała rośnie
D.rośnie rośnie stała
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fpo100 - Współczynnik załamania światła

W poniższej tabeli przedstawiono współczynniki załamania światła czterech substancji względem próżni.
SubstancjaWspółczynnik załamania
powietrze 1,00
woda 1,33
szkło 1,50
diament 2,42

a) Oblicz prędkość rozchodzenia się światła w każdej substancji.
b) Oblicz współczynnik załamania szkła względem wody.
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fpo200 - Płyta CD - MAJ 2006 / A1

Podczas odczytu za pomocą wiązki światła laserowego informacji zapisanych na płycie CD wykorzystywane jest zjawisko
A. polaryzacji.
B. odbicia.
C. załamania.
D. interferencji.
Film wkrótce dostępny

fpo102 - Przejście światła między dwoma ośrodkami - MAJ 2007 / A1

Podczas przejścia wiązki światła z ośrodka o większym współczynniku załamania do ośrodka o mniejszym współczynniku załamania
Długość faliPrędkość fali
A.rośnierośnie
B.rośniemaleje
C.malejerośnie
D.malejemaleje
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fpo304 - Rozszczepienie światła - OPERON 2010 / A1

OPRACOWANIE ZADANIA - Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
Rozszczepienie wiązki światła białego można uzyskać między innymi za pomocą
A. siatki dyfrakcyjnej.
B. zwierciadła wklęsłego.
C. jedynie soczewki skupiającej.
D. zwierciadła płaskiego.
Film wkrótce dostępny

fpo113 - Akwarium - STYCZEŃ 2009 / A1

Na powierzchnię wody wypełniającej akwarium skierowano z powietrza wiązkę światła laserowego tak, że promień padający tworzy z powierzchnią wody kąt \(30^o\). Wiązka częściowo ulega odbiciu a częściowo załamaniu. Współczynnik załamania światła dla wody wynosi \(4/3\).
a) Naszkicuj bieg promieni w opisanej sytuacji i oblicz kąt pomiędzy promieniem odbitym i padającym.
b) Oblicz wartość prędkości światła w wodzie.
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fpo103 - Jednobarwna wiązka światła - MAJ 2010 / A1

Jednobarwna wiązka światła przechodzi kolejno przez trzy różne ośrodki (rysunek). Jeżeli kąty \(\alpha\), \(\beta\), \(\gamma\) spełniają warunek: \(\alpha > \gamma > \beta\), to bezwzględne współczynniki załamania ośrodków spełniają warunek
fpo103
A. \(n_1 < n_2 < n_3\).
B. \(n_1 > n_2 > n_3\).
C. \(n_1 < n_3 < n_2\).
D. \(n_1 = n_2 = n_3\).
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fpo204 - Światło białe - STYCZEŃ 2009 / A1

Światło białe, przechodząc przez pryzmat wykonany ze szkła i umieszczony w powietrzu, ulega załamaniu i rozszczepieniu. Najmniejszą prędkość ma światło na odcinku oznaczonym numerem
fpo204
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Film wkrótce dostępny

fpo105 - Pryzmat - LISTOPAD 2006 / A1

Dwa równoległe promienie świetlne czerwony i fioletowy padają na szklany pryzmat umieszczony w powietrzu (rys.). Po przejściu przez pryzmat będą one
fpo105
A. zbieżne.
B. rozbieżne.
C. równoległe.
D. prostopadłe.
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fpo106 - Pryzmat - MARZEC 2008 / A1

Promień światła jednobarwnego pada na szklany pryzmat prostopadle do jego ściany, tak jak pokazano na rysunku. Pryzmat umieszczony jest w powietrzu. Przyjmij, że bezwzględne współczynniki załamania światła w szkle i powietrzu wynoszą odpowiednio \(1,5\) i \(1\).
fpo106
a) Naszkicuj (na powyższym rysunku) dalszy bieg promienia świetlnego, wiedząc, że promień światła ulega całkowitemu wewnętrznemu odbiciu i opuszcza pryzmat przez podstawę.
b) Oblicz kąt padania promienia świetlnego na prawą ścianę pryzmatu.
c) Oblicz wartość prędkości światła w pryzmacie. W obliczeniach przyjmij, że wartość prędkości światła w powietrzu jest taka sama jak w próżni.
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fpo107 - Współczynnik załamania światła - GRUDZIEŃ 2004 / A1

Współczynnik załamania światła w szkle wynosi \(1,50\). Uczeń narysował bieg promienia padającego na szklany pryzmat umieszczony w powietrzu (patrz rysunek). Czy uczeń narysował prawidłowo bieg promienia od momentu wejścia do pryzmatu do wyjścia z niego? Uzasadnij odpowiedź.
fpo107
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fpo110 - Załamanie światła - GRUDZIEŃ 2005 / A1

Monochromatyczną wiązkę światła skierowano na granicę dwóch ośrodków o różnych współczynnikach załamania. Na rysunku poniżej przedstawiono bieg trzech promieni: promienia padającego, odbitego i załamanego.
fpo110
a) Wpisz w tabeli, zamieszczonej powyżej, litery A, B i C odpowiadające tym trzem promieniom.
b) Podaj dwa warunki jakie muszą być spełnione, aby na granicy dwóch ośrodków wystąpiło zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia.
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fpo111 - Zjawisko załamania - MAJ 2009 / A1

Na granicy dwóch ośrodków o różnych współczynnikach załamania może zachodzić zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia. Naszkicuj, zachowując właściwe relacje kątów, dalszy bieg promieni świetlnych w trzech przedstawionych poniżej sytuacjach. Wykorzystaj informację, że kąt graniczny dla diamentu znajdującego się w powietrzu wynosi \(24^o\).
fpo111
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fpo112 - Załamanie światła - MAJ 2007 / A1

Monochromatyczna wiązka światła biegnąca w powietrzu pada na przeźroczystą płytkę płasko-równoległą tak jak pokazano na rysunku.
fpo112
a) Oblicz współczynnik załamania materiału, z którego wykonano płytkę. Wykorzystaj informacje zawarte na rysunku oraz tabelę.
\(\alpha = 30^o\)\(\alpha = 45^o\)\(\alpha = 60^o\)
\(\sin\alpha\)\(0,5000\)\(0,7071\)\(0,8660\)
\(\cos\alpha\)\(0,8660\)\(0,7071\)\(0,5000\)
\(\tan\alpha\)\(0,5774\)\(1,0000\)\(1,7321\)
\(\cot\alpha\)\(1,7321\)\(1,0000\)\(0,5774\)

b) Zapisz dwa warunki, jakie muszą być spełnione, aby na granicy dwóch ośrodków wystąpiło zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia.
1. ..........................................................................
..........................................................................
2. ..........................................................................
..........................................................................
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fro100 - Pryzmat (12 pkt) OPERON 2010 / A2

OPRACOWANIE ZADANIA - Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
Równoboczny pryzmat wykonany ze szkła umieszczono w wodzie tak, że jeden z jego boków wystaje nad jej powierzchnię i ustawiony jest do niej równolegle. Monochromatyczna wiązka światła pada prostopadle na tę powierzchnię. Współczynniki załamania tej wiązki światła dla pryzmatu, wody i powietrza wynoszą odpowiednio: \(n_s = 1,45\); \(n_w = 1,33\); \(n_p = 1\).
fro100
a) (4 pkt)
Jaki będzie kąt padania wiązki światła na pierwszą i drugą wewnętrzną powierzchnię pryzmatu? Narysuj bieg promieni odbitych i załamanych dla obu wewnętrznych powierzchni pryzmatu.
b) (6 pkt)
Czy promienie światła padające na pierwszą wewnętrzną powierzchnię pryzmatu pod kątem padania \(\alpha=60^o\) przejdą do wody? Czy tak samo będzie, jeżeli wodę za stąpimy powietrzem? \((\sin60^o = \frac{\sqrt{3}}{2})\)
c) (2 pkt)
Jaki powinien być współczynnik załamania światła ośrodka \(n_O\), w którym znajduje się pryzmat, aby nastąpiło całkowite wewnętrzne odbicie, przy kącie padania \(\alpha=60^o\), na powierzchnię dzielącą ośrodki o współczynnikach \(n_S\) i \(n_O\)?
Film wkrótce dostępny

Rejestracja

Podaj poprawny adres e-mail. Wyślemy Ci link aktywujący Twoje konto.

Wypełniając formularz i klikając przycisk Utwórz konto, akceptujesz nasz regulamin

×

Logowanie

Zaloguj się przez

lub przez swoje konto na Filomie

Nie pamiętasz hasła?

lub Utwórz konto
×

Szukaj

Nasza wyszukiwarka jest zbudowana tak aby maksymalnie ułatwić Ci odnalezienie interesujących Cię treści. Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty zalecamy wpisywanie:

  • Treść zadania lub jego fragment
  • Listę słów kluczowych, które sprawiają Ci największy problem
  • Nazwę działu lub poddziału
×