fph127 - Plastikowa kulka

Kulka plastikowa wpada do wody uderzając w jej powierzchnię z szybkością \(v = 5 \ m/s\). Oblicz gęstość kulki wiedząc, że zanurzyła się ona na głębokość \(h = 5 \ m\).
Gęstość wody \(\rho_w = 1000 \ kg/m^3\). Opory ruchu pomijamy.
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fph131 - Balon

Balon, którego całkowity ciężar ma wartość \(Q\), opada w dół ze stałą prędkością o wartości \(v\). Przyjmując, że wartość siły wyporu wynosi \(F_w\), wyznacz masę balastu \(m\), jaką należy wyrzucić z balonu, aby zaczął się on wznosić z taką samą wartością prędkości \(v\), lecz w górę.
Załóż, że siła oporu ośrodka jest identyczna w czasie spadania i wznoszenia balonu.
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fpd219 - Kula - OPERON 2009 / A1

OPRACOWANIE ZADANIA - Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
Na siłomierzu zawieszono w powietrzu kulę. Wskazania wyniosły \(2 \ N\). Po zanurzeniu kuli w wodzie wartość wskazywanej siły wyniosła \(0,8 \ N\). Następnie kulę puszczono swobodnie w wodzie. Po pewnym czasie od rozpoczęcia ruchu prędkość opadania osiąga stałą wartość. Wyjaśnij, dlaczego tak się dzieje. Oblicz masę kulki oraz wartość sił oporu działających na tę kulkę w czasie ruchu jednostajnego.
Film wkrótce dostępny

frd105 - Jacht -- śluza wodna (12 pkt) MARZEC 2008 / A2

Podczas wakacyjnego rejsu jeden z jego uczestników wykorzystując fakt, że jacht, na którym się znajdował wpłynął do komory śluzy wodnej*), umieścił na szalce bardzo czułej wagi sprężynowej kamień o masie 1 kg i obserwował wskazania wagi. Wyniki obserwacji ilustruje poniższy wykres, który przedstawia uproszczoną zależność wskazań wagi od czasu. Po otwarciu śluzy poziom wody w komorze podnosił się jednostajnie przez pierwsze trzynaście sekund do momentu jej zamknięcia. Efekty związane z bezwładnością jachtu były obserwowane w pierwszej i czternastej sekundzie obserwacji. Przyjmij, że wartość przyspieszenia ziemskiego w miejscu dokonywania pomiaru jest równa \(9,80 \ m/s^{2}\) oraz, że w czasie piątej sekundy jacht unosił się względem dna z prędkością o stałej wartości 0,25 m/s.
frd105
*) Śluza wodna ? urządzenie na kanale żeglownym umożliwiające przepływanie jednostek pływających (np. statki, barki, jachty) między dwoma zbiornikami o różnych poziomach wody, zawierające komorę wodną ograniczoną ruchomymi zamknięciami.
a) (2 pkt)
Zapisz, analizując wykres, pełne nazwy rodzajów ruchów, jakimi podnosił się jacht w pierwszej i czternastej sekundzie ruchu.
1. ...................................................................
2. ...................................................................
b) (2 pkt)
Oblicz wartość siły wyporu działającej na jacht w piątej sekundzie obserwacji wiedząc, że całkowita masa jachtu wynosi \(1500 \ kg\). Odpowiedź krótko uzasadnij.
c) (3 pkt)
Zapisz, w jakich przedziałach czasu (spośród przedstawionych na wykresie), głębokość zanurzenia jachtu była największa i najmniejsza. Odpowiedź uzasadnij.
d) (3 pkt)
Narysuj wykres przedstawiający zależność wartości prędkości podnoszenia jachtu względem dna od czasu. Na wykresie nanieś odpowiednie wartości liczbowe. Wykres sporządź dla całego czasu obserwacji.
e) (2 pkt)
Oblicz różnicę poziomów wody w śluzie.
Film wkrótce dostępny

fph126 - Głębokość zanurzenia

Kulka drewniana spada z wysokości \(h = 3,2 \ m\) do wody. Jak głęboko zanurzy się kulka w wodzie? Gęstość wody \(\rho_w = 1000 \ kg/m^3\), gęstość drewna \(\rho_d = 600 \ kg/m^3\). Pomijamy opory ruchu.
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fph128 - Praca przy wyciąganiu kamienia

Na dnie stawu na głębokości \(h = 5 \ m\), leży kamień o objętości \(V = 50 \ dm^3\). Oblicz pracę jaką należy wykonać, aby ruchem jednostajnym wyciągnąć kamień z wody.
Gęstość wody \(\rho_w = 1000 \ kg/m^3\), gęstość kamienia \(\rho_k = 3500 \ kg/m^3\). Pomijamy opory ruchu.
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

frt100 - Słoik (11 pkt) STYCZEŃ 2006 / A2

Podczas przygotowywania konfitur słoiki wstawia się do naczynia z wrzącą wodą, gdzie osiągają temperaturę \(T_{w}=100^{o}C\). Następnie zamyka się szczelnie pokrywkę słoika (pozostawiając wewnątrz trochę powietrza) i wyciąga słoik z wody do ostygnięcia. W dalszych rozważaniach przyjmij, że w opisanych warunkach powietrze zamknięte w słoiku możemy traktować jak gaz doskonały. Pomiń wpływ ciśnienia pary wodnej na ciśnienie wewnątrz słoika oraz nie uwzględniaj zmian objętości słoika i konfitur. Przyjmij ciśnienie atmosferyczne za równe \(p_{o}=1013 \ hPa\).
a) (1 pkt)
Zapisz, jakiej przemianie gazowej ulega powietrze zamknięte w słoiku w trakcie stygnięcia, zakładając, że pokrywka nie ulega wygięciu.
b) (2 pkt)
Wykaż, że ciśnienie powietrza wewnątrz słoika po jego ostygnięciu do temperatury otoczenia równej \(T_{o}=20^{o}C\) wynosi około \(795 \ hPa\).
c) (2 pkt)
Oblicz, z jaką siłą po ostygnięciu słoika (nie bierz pod uwagę siły wynikającej z dokręcenia pokrywki) pokrywka jest dociskana do słoika, jeśli jej średnica jest równa \(d = 8 \ cm\).
d) (3 pkt)
Podczas morskiej wycieczki częściowo opróżniony słoik, (ale zamknięty pokrywką) potoczył się po pokładzie i wpadł do wody. Oblicz, jaka musi być minimalna masa m przetworów w słoiku, aby po wpadnięciu do wody morskiej zaczął tonąć. Masa pustego słoika z zakrętką wynosi \(M = 0,25 \ kg\), a jego objętość zewnętrzna \(V=1,5 \ dm^{3}\). Przyjmij gęstość wody morskiej przy powierzchni za równą \(\rho_{w}=1025 \ kg/m^{3}\). Pomiń wpływ masy powietrza zamkniętego w słoiku na masę całego słoika.
e) (2 pkt)
Gęstość wody morskiej rośnie wraz ze zwiększaniem głębokości. Na powierzchni wynosi \(1025 \ kg/m^{3}\), a na głębokości około \(1000 \ m\) osiąga wartość \(1028 \ kg/m^{3}\). Przy dalszym wzroście głębokości gęstość wody już nie ulega zmianie. Wyjaśnij, jaki wpływ na prędkość tonącego słoika ma fakt, że gęstość wody morskiej rośnie wraz z głębokością. Przyjmij, że na tonący słoik działa siła oporu wody wprost proporcjonalna do wartości prędkości tonięcia słoika.
f) (1 pkt)
Zapisz, jaka musi być średnia gęstość słoika wraz z zamkniętą zawartością, aby mógł on dotrzeć do dna morza, jeśli głębokość w tym miejscu przekracza \(1000 \ m\).
Film wkrótce dostępny

frh101 - Ryby (8 pkt) STYCZEŃ 2005 / A2

a) (6 pkt)
Ryby sterują głębokością swego zanurzenia w wodzie, zmieniając zawartość powietrza w pęcherzach pławnych, tak aby ich średnia gęstość była równa gęstości wody na danej głębokości. Przyjmij, że gdy całe powietrze jest usunięte z pęcherzy pławnych, ryba ma średnią gęstość równą \(1080 \ \frac{kg}{m^{3}}\). Oblicz, jaką część całkowitej objętości ryby musi stanowić powietrze w pęcherzach pławnych, aby jej gęstość zmniejszyła się do wartości odpowiadającej zwykłej gęstości wody (\(1000 \ \frac{kg}{m^{3}}\)). Gęstość powietrza wynosi \(1,21 \ \frac{kg}{m^{3}}\).
b) (2 pkt)
Ryby pływają na różnych głębokościach. Od wód powierzchniowych po bardzo głębokie. Oblicz zmianę ciśnienia wywieranego przez wodę na rybę, która spod samej powierzchni jeziora popłynęła na głębokość \(50 \ m\).
Film wkrótce dostępny

fph113 - Siła wyporu

Wyprowadź wzór na siłę wyporu, a następnie oblicz siłę wyporu działającą na kulkę o promieniu \(r = 20 \ cm\), całkowicie zanurzoną w wodzie. Gęstość wody \(\rho_w = 1000 \ kg/m^3\).
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fph114 - Stalowa kulka w wodzie

Stalową kulkę o gęstości \(\rho_s = 8000 \ kg/m^3\) całkowicie zanurzono w wodzie i puszczono. Z jakim przyspieszeniem będzie opadać na dno ta kulka?
Gęstość wody \(\rho_w = 1000 \ kg/m^3\).
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fph116 - Drewniany klocek - STYCZEŃ 2003 / A1

Drewniany klocek pływa częściowo zanurzony w wodzie. Siła wyporu \(\vec{F_w}\) działająca na klocek i jego ciężar \(\vec{Q}\) spełniają warunek:
A. \(\vec{F_w} = -\vec{Q}\)
B. \(\vec{F_w} > \vec{Q}\)
C. \(\vec{F_w} < \vec{Q}\)
D. \(\vec{F_w} = \vec{Q}\)
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fph117 - Ciężar pozorny

Oblicz gęstość ciała wiedząc, że po całkowitym zanurzeniu go w wodzie jego ciężar stanowi \(\frac{3}{4}\) jego ciężaru w powietrzu.
Gęstość wody \(\rho_w = 1000 \ kg/m^3\).
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fph118 - Ciężar pozorny 2

Ciężar pewnego ciała w wodzie o gęstości \(\rho_w = 10^3 \ kg/m^3\) jest \(7\) razy mniejszy niż w powietrzu. Ile wynosi gęstość tego ciała?
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fph119 - Objętość sztangi

Stalowa sztanga o całkowitej masie \(100 \ kg\) w wodzie ma pozorny ciężar \(872 \ N\). Oblicz objętość tej sztangi jeśli gęstość wody \(\rho_w = 1000 \ kg/m^3\).
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fph120 - Objętość, ciężar pozorny

Jednorodne ciało waży w powietrzu \(25 \ N\) (zaniedbać wypór powietrza). To samo ciało całkowicie zanurzone w wodzie o gęstości \(\rho_w = 10^3 \ kg/m^3\) waży \(12 \ N\). Wyznacz objętość tego ciała.
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fph121 - Sześcian zanurzony do połowy

Ile wynosi gęstość sześciennego drewnianego klocka, jeśli pływa on w wodzie zanurzony do połowy?
Gęstość wody \(\rho_w = 1000 \ kg/m^3\).
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fph122 - Góra lodowa

Jaka część góry lodowej pływającej po morzu wystaje ponad powierzchnię wody?
Gęstość wody \(\rho_w = 1000 \ kg/m^3\), a gęstość lodu \(\rho_l = 900 \ kg/m^3\).
Załóżmy, że góra lodowa się stopiła. Czy zwiększy się poziom wody w morzu?
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fph123 - Kra lodowa

Kra lodowa o powierzchni \(S = 0,2 \ m^2\) i jednakowej grubości pływa w wodzie wynurzona na powierzchnię na wysokość \(h = 2 \ cm\). Wiedząc, że gęstość lodu wynosi \(900 \ kg/m^3\) a wody \(1000 \ kg/m^3\), oblicz masę kry lodowej.
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fph124 - Tratwa

Dzieciak o masie \(m = 50 \ kg\) buduje tratwę korzystając z drewnianych pali o polu przekroju \(S = 0,01 \ m^2\) i długości \(l = 2 \ m\). Ile conajmniej pali musi zużyć na budowę tratwy, aby utrzymał się na niej na wodzie?
Gęstość wody \(\rho_w = 1000 \ kg/m^3\), gęstość drewna \(\rho_d = 800 \ kg/m^3\).
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fph125 - Morze Martwe

Pływając po Morzu Martwym \(\frac{1}{3}\) objętości naszego ciała wystaje ponad powierzchnię wody. Zakładając, że gęstość ludzkiego ciała wynosi \(0,98 \ g/cm^3\), oblicz gęstość wody Morza Martwego.
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fph129 - Objętość balonu

Jaka musi być objętość balonu wypełnionego wodorem, aby zawisł on nieruchomo w powietrzu na wysokości \(h = 100 \ m\) nad ziemią? Masa powłoki balonu wynosi \(m = 3,6 \ kg\). Gęstość powietrza \(\rho_p = 1,3 \ kg/m^3\), gęstość wodoru \(\rho_H = 0,1 \ kg/m^3\).
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fph213 - Siła wyporu - OPERON 2009 / A1

OPRACOWANIE ZADANIA - Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
Wartość siły wyporu działającej na kulkę z plasteliny o masie \(20 \ g\) zanurzonej w wodzie (gęstość wody \(1 \ g/cm^3\), gęstość plasteliny \(1,8 \ g/cm^3\)) wynosi:
A. \(0,1 \ N\)
B. \(10 \ N\)
C. \(100 \ N\)
D. \(1 \ mN\)
Film wkrótce dostępny

frh205 - Gęstość (3 pkt) OPERON 2008 / A2

OPRACOWANIE ZADANIA - Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
Na lekcji fizyki postanowiono wyznaczyć gęstość znalezionej na wycieczce bryłki pewnego minerału. Bryłka miała nieregularne kształty. Napisz, jakie czynności powinni wykonać uczniowie.
Film wkrótce dostępny

frm105 - Lewitacja (12 pkt) OPERON 2009 / A2

OPRACOWANIE ZADANIA - Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
Lewitacja ? (łac. levis = ?lekki, lotny?) unoszenie się lub latanie w powietrzu ciał materialnych, jakby były lekkie niczym powietrze.*
*Słownik wyrazów obcych, pod red. J. Kamieńskiej-Szamaj, Wrocław 2001.
a) (5 pkt)
Kroplę oleju o masie \(2 \ mg\) naładowaną dodatnim ładunkiem o wartości \(q = 10^{-10} \ C\) wprowadzono między okładkami kondensatora płaskiego umieszczonymi poziomo w odległości \(10 \ cm\). Jakie napięcie \(U\) należy podłączyć do okładek kondensatora, aby kropla lewitowała? Wykonaj rysunek i zaznacz wszystkie siły działające na kroplę oleju oraz kierunek i zwrot wektora natężenia pola elektrostatycznego. Na rysunku oraz w obliczeniach pomiń siłę wyporu powietrza.
b) (4 pkt)
Przewodnik miedziany o masie \(30 \ g\) i długości \(0,5 \ m\) lewituje w polu grawitacyjnym pewnej planety (\(g_p =\frac{g_z}{6}\). Wprzewodniku tym płynie prąd o natężeniu \(5 \ A\). Wykonaj odpowiedni rysunek. Zaznacz na nim siły oraz kierunek i zwrot wektora indukcji pola magnetycznego. Wyznacz wartość wektora indukcji magnetycznej potrzebnej do utrzymania przewodu w lewitacji.
c) (3 pkt)
Model łodzi podwodnej ma masę \(2 \ kg\). Jaką objętość powinna mieć łódź, aby mogła "lewitować" w wodzie o gęstości \(1000 \ \frac{kg}{m^3}\)? Objętość wyraź w \(dm^3\). Jaki maksymalny ładunek można włożyć do łodzi bez zmiany jej objętości, aby nie utonęła w wodzie morskiej o gęstości \(1100 \ \frac{kg}{m^3}\)?
Film wkrótce dostępny

fph115 - Sześciany - OPERON 2007 / A1

OPRACOWANIE ZADANIA - Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
Do wody włożono sześciany o tych samych rozmiarach, wykonane z różnych substancji. Na sześcian działa siła wyporu. W przypadku:
fph115

A. III i IV - jednakowa.
B. I - największa.
C. II - największa.
D. IV - mniejsza od III.
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

frh104 - Kulka w cieczy (10 pkt) GRUDZIEŃ 2005 / A2

Podczas ruchu ciał w płynach (cieczach lub gazach) występuje zjawisko lepkości. Powoduje ono występowanie siły oporu, której wartość w przypadku laminarnego (opływowego) ruchu kulki można wyrazić wzorem
\(F=6\pi \cdot r \cdot \eta \cdot v\)
gdzie: r -- promień kulki
v -- prędkość opadania,
\(\eta\) -- współczynnik lepkości charakterystyczny dla danej cieczy
a) (4 pkt)
Jednorodną metalową kulkę o promieniu \(1 \ cm\) zawieszono na cienkiej nici i zanurzono całkowicie w wodzie w głębokim naczyniu.
Narysuj, uwzględniając odpowiednie długości wektorów i nazwij siły działające na kulkę w sytuacji:
frh104
1.(2 pkt) gdy pozostawała nieruchoma.
2.(2 pkt) w chwilę po przepaleniu nitki
b) (3 pkt)
W tabeli obok podano wartości lepkości wody dla różnych temperatur. Wykaż, że maksymalna wartość prędkości opadania kulki będzie największa w wodzie o temperaturze \(25^{o}C\). Zmiany gęstości wody związane ze zmianami temperatury pomiń. Odpowiedź uzasadnij, zapisując odpowiednie zależności.
Temperatura wody w \(^o C\)Lepkość w \(10^{-3} \ Pa\cdot s\)
51,519
101,307
151,140
201,002
250,891

c) (3 pkt)
Wyprowadź zależność pozwalającą obliczyć wartość maksymalnej prędkości z jaką opada w cieczy metalowa kulka. Załóż, że dane są: promień kulki, współczynnik lepkości oraz gęstość metalu i cieczy.
Film wkrótce dostępny

frh106 - Siła wyporu (10 pkt) MAJ 2010 / A2

Drewniany sześcian o gęstości \(900 \ \frac{kg}{m^{3}}\) i boku \(a = 5 \ cm\) umieszczono w naczyniu z wodą o gęstości \(1000 \ \frac{kg}{m^{3}}\)
frh106
a) (3 pkt)
Oblicz stosunek objętości części wynurzonej \((V_{wyn})\) do objętości części zanurzonej \((V_{zan})\) sześcianu pływającego w wodzie.
b) (3 pkt)
Oblicz najmniejszą wartość siły, której należałoby użyć, aby cały sześcian znalazł się pod powierzchnią wody.
c) (1 pkt)
Sześcian, opisany w treści zadania, włożono do naczynia zawierającego wodę słoną. Napisz, czy zanurzenie sześcianu w słonej wodzie zmieni się w porównaniu z jego zanurzeniem w wodzie słodkiej. Odpowiedź krótko uzasadnij.
d) (3 pkt)
Do naczynia z wodą i pływającym w niej klockiem dolano oleju o gęstości \(850 \ \frac{kg}{m^{3}}\), w taki sposób, że górna krawędź klocka zrównała się z powierzchnią oleju. Stwierdzono wtedy, że w wodzie znalazła się część klocka o wysokości równej \(\frac{1}{3}a\). Oblicz wartość siły wyporu, z jaką olej działa na zanurzony w nim klocek.
Film wkrótce dostępny

Rejestracja

Podaj poprawny adres e-mail. Wyślemy Ci link aktywujący Twoje konto.

Wypełniając formularz i klikając przycisk Utwórz konto, akceptujesz nasz regulamin

×

Logowanie

Zaloguj się przez

lub przez swoje konto na Filomie

Nie pamiętasz hasła?

lub Utwórz konto
×

Szukaj

Nasza wyszukiwarka jest zbudowana tak aby maksymalnie ułatwić Ci odnalezienie interesujących Cię treści. Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty zalecamy wpisywanie:

  • Treść zadania lub jego fragment
  • Listę słów kluczowych, które sprawiają Ci największy problem
  • Nazwę działu lub poddziału
×