fpk107 - Rowerzysta - STYCZEŃ 2009 / MAJ 2008 / A1

Rowerzysta pokonuje drogę o długości \( 4 \ km \) w trzech etapach, o których informacje przedstawiono w tabeli. Przez \( d \) oznaczono całą długość drogi przebytej przez rowerzystę.
Przebyta drogaWartość prędkości w \(m/s\)
etap I\(0,25 \ d\)\(10\)
etap II\(0,50 \ d\)\(5\)
etap III\(0,25 \ d\)\(10\)

Oblicz wartość prędkości średniej rowerzysty podczas całego ruchu oraz całkowity czas jazdy rowerzysty.
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fpd120 - Spadający element - MAJ 2008 / A1

Fragment balkonu o masie \( 0,5 \ kg \) oderwał się i spadł z wysokości \( 5 \ m \). W obliczeniach przyjmij, że wartość przyspieszenia ziemskiego wynosi \( 10 \ m/s^2 \) .
a) Narysuj wykres zależności wartości prędkości od czasu spadania. Wykonaj konieczne obliczenia, pomijając opory ruchu. Na wykresie zaznacz odpowiednie wartości liczbowe.
b) W rzeczywistości podczas spadania działa siła oporu i oderwany element balkonu spadał przez \( 1,25 \ s \) ruchem przyspieszonym, uderzając w podłoże z prędkością o wartości \( 8 \ m/s \).
Oblicz wartość siły oporu, przyjmując, że podczas spadania była ona stała.
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fpd130 - Tramwaj - MAJ 2008 / A1

Podczas gwałtownego awaryjnego hamowania tramwaju uchwyt do trzymania się, zamocowany pod sufitem wagonu, odchylił się od pionu o kąt \(15^o\). Załóż, że tramwaj poruszał się po poziomej powierzchni ruchem jednostajnie opóźnionym, prostoliniowym. W obliczeniach przyjmij, że wartość przyspieszenia ziemskiego wynosi \(10 \ m/s^2\).

\(\sin 15^o \approx 0,26\)\(\cos 15^o \approx 0,97\)\(\tan 15^o \approx 0,27\)\(\cot 15^o \approx 0,73\)
\(\sin 75^o \approx 0,97\)\(\cos 75^o \approx 0,26\)\(\tan 75^o \approx 0,73\)\(\cot 75^o \approx 0,27\)

a) Narysuj, oznacz i nazwij siły działające na swobodnie wiszący uchwyt podczas hamowania.
b) Oblicz wartość opóźnienia tramwaju podczas hamowania.
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fpd132 - Energia kinetyczna - MAJ 2008 / A1

Jeżeli podczas ruchu samochodu, na prostoliniowym odcinku autostrady energia kinetyczna samochodu wzrosła \(4\) razy, to wartość prędkości samochodu wzrosła
A. \(\sqrt{2}\) razy.
B. \(2\) razy.
C. \(4\) razy.
D. \(16\) razy.
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fpd134 - Droga hamowania - MAJ 2008 / A1

Wykaż, wykorzystując pojęcia energii i pracy, że znając współczynnik tarcia i drogę podczas hamowania do całkowitego zatrzymania pojazdu, można wyznaczyć prędkość początkową pojazdu, który porusza się po poziomej prostej drodze. Przyjmij, że samochód hamuje ruchem jednostajnie opóźnionym, a wartość siły hamowania jest stała.
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fpd133 - Energia kinetyczna i potencjalna - MAJ 2008 / A1

Zależność energii potencjalnej i kinetycznej od czasu podczas swobodnego spadania ciała z pewnej wysokości poprawnie przedstawiono na
fpd133
A. wykresie 1.
B. wykresie 2.
C. wykresie 3.
D. wykresie 4.
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fpg120 - Ziemia - MAJ 2008 / A1

Ziemia pozostaje w spoczynku względem
A. Słońca.
B. Księżyca.
C. Galaktyki.
D. satelity geostacjonarnego.
Film wkrótce dostępny

fpg132 - III prawo Keplera - MAJ 2008 / A1

Ziemia krąży wokół Słońca w odległości w przybliżeniu \(4\) razy większej niż Merkury. Korzystając z trzeciego prawa Keplera można ustalić, że okres obiegu Ziemi wokół Słońca jest w porównaniu z okresem obiegu Merkurego dłuższy około
A. \(2\) razy.
B. \(4\) razy.
C. \(8\) razy.
D. \(16\) razy.
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fpc101 - Ciężarek - MAJ 2008 / A1

Metalowy ciężarek o masie \(1 \ kg\) zawieszono na sprężynie jak na rysunku. Po zawieszeniu ciężarka sprężyna wydłużyła się o \(0,1 \ m\). Następnie ciężarek wprawiono w drgania w kierunku pionowym o amplitudzie \(0,05 \ m\).
W obliczeniach przyjmij wartość przyspieszenia ziemskiego równą \(10 \ \frac{m}{s^{2}}\), a masę sprężyny i siły oporu pomiń.
fpc101
a) Wykaż, że wartość współczynnika sprężystości sprężyny wynosi \(100 \ \frac{N}{m}\).
b) Oblicz okres drgań ciężarka zawieszonego na sprężynie, przyjmując, że współczynnik sprężystości sprężyny jest równy \(100 \ \frac{N}{m}\).
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fpt102 - Butla z gazem - MAJ 2008 / A1

Promienie słoneczne ogrzały szczelnie zamkniętą metalową butlę z gazem. Jeżeli pominiemy rozszerzalność termiczną butli, to gaz w butli uległ przemianie
A. izobarycznej.
B. izochorycznej.
C. izotermicznej.
D. adiabatycznej.
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fpt116 - Przemiana izotermiczna - MAJ 2008 / A1

Gaz o temperaturze \(27^{o}C\) poddano przemianie izotermicznej. Ciśnienie początkowe gazu wynosiło \(800 \ hPa\). Wykres przedstawia zależność gęstości gazu od jego ciśnienia dla tej przemiany. Podczas przemiany masa gazu nie ulegała zmianie.
fpt116
a) Oblicz masę molową tego gazu.
b) Podaj, czy w tej przemianie objętość gazu rosła, czy malała. Odpowiedź uzasadnij.
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fpt143 - Unoszenie iskier - MAJ 2008 / A1

Unoszenie się w górę iskier nad płonącym ogniskiem w bezwietrzny dzień jest spowodowane zjawiskiem
A. dyfuzji.
B. konwekcji.
C. przewodnictwa.
D. promieniowania.
Film wkrótce dostępny

fpe106 - Elektron w atomie wodoru

Gdy w atomie wodoru elektron przejdzie z orbity pierwszej na drugą, to promień orbity wzrasta czterokrotnie. Wartość siły przyciągania elektrostatycznego działającej pomiędzy jądrem i elektronem zmaleje w tej sytuacji
A. \(2\) razy.
B. \(4\) razy.
C. \(8\) razy.
D. \(16\) razy.
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fpe108 - Metalowa puszka - MAJ 2008 / A1

Do pustej metalowej puszki po napoju, położonej tak, że może się toczyć po poziomej uziemionej metalowej płycie, zbliżamy z boku na niewielką odległość dodatnio naelektryzowaną pałeczkę. Wyjaśnij, dlaczego puszka zaczyna się toczyć. Określ, w którą stronę będzie toczyć się puszka.
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fpm119 - Cyklotron - MAJ 2008 / A1

W cyklotronie do zakrzywiania torów naładowanych cząstek wykorzystuje się
A. stałe pole elektryczne.
B. stałe pole magnetyczne.
C. zmienne pole elektryczne.
D. zmienne pole magnetyczne.
Film wkrótce dostępny

fpo126 - Soczewka - MAJ 2008 / A1

Zdolność skupiająca soczewki płasko-wypukłej wykonanej z materiału o współczynniku załamania równym \(2\) i umieszczonej w powietrzu wynosi \(2\) dioptrie.
a) Oblicz promień krzywizny wypukłej części soczewki.
b) Napisz, czy ta soczewka może korygować wadę dalekowzroczności.
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fpx106 - Laser - MAJ 2008 / A1

W tabeli przedstawiono informacje o laserze helowo-neonowym i laserze rubinowym.
Rodzaj laseraDługość fali świetlnej emitowanej przez laserMoc lasera
helowo-neonowy\(632 \ nm\)\(0,01 \ W\)
rubinowy\(694 \ nm\)\(1 \ W\)

Po oświetleniu siatki dyfrakcyjnej laserem rubinowym zaobserwowano na ekranie jasne i ciemne prążki. Na rysunku (bez zachowania skali odległości) zaznaczono jasne prążki (\(P_{0(R)}, P_{1(R)}\)).
fpx105
a) Zapisz nazwy dwóch zjawisk, które spowodowały powstanie prążków na ekranie.
1. .......................................................................
2. .......................................................................
b) Na przedstawionym powyżej rysunku zaznacz przybliżone położenia jasnych prążków \(P_{0(He)}\) i \(P_{1(He)}\) dla lasera helowo- neonowego. Odpowiedź uzasadnij, zapisując odpowiednie zależności.
c) Wykaż, zapisując odpowiednie zależności, że wartość pędu pojedynczego fotonu emitowanego przez laser helowo-neonowy jest większa od wartości pędu fotonu emitowanego przez laser rubinowy.
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fpx140 - Widmo promieniowania - MAJ 2008 / A1

Przyrząd służący do uzyskiwania i obserwacji widma promieniowania elektromagnetycznego to
A. kineskop.
B. mikroskop.
C. oscyloskop.
D. spektroskop.
Film wkrótce dostępny

fpr114 - Elektron - MAJ 2008 / A1

Oblicz końcową, relatywistyczną wartość pędu elektronu przyspieszanego w akceleratorze do prędkości \(0,8c\). Załóż, że początkowa wartość prędkości przyspieszanego elektronu jest znikomo mała.
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fpj110 - Rozpad jądra - MAJ 2008 / A1

Jądro izotopu uległo rozpadowi promieniotwórczemu. Powstało nowe jądro zawierające o jeden proton więcej i o jeden neutron mniej niż jądro wyjściowe. Przedstawiony powyżej opis dotyczy rozpadu
A. alfa.
B. gamma.
C. beta plus.
D. beta minus.
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fpj119 - Rozpad promieniotwórczy - MAJ 2008 / A1

Jądro uranu (\(_{92}U\)) rozpada się na jądro toru (\(Th\)) i cząstkę alfa. W tabeli obok podano masy atomowe uranu, toru i helu.
uran \(238\)\(238,05079 \ u\)
tor \(234\)\(234,04363 \ u\)
hel \(4\)\(4,00260 \ u\)

a) Zapisz, z uwzględnieniem liczb masowych i atomowych, równanie rozpadu jądra uranu.
b) Oblicz energię wyzwalaną podczas opisanego powyżej rozpadu jądra. Wynik podaj w \(MeV\).
W obliczeniach przyjmij, że \(1 \ u \leftrightarrow 931,5 \ MeV\).
Dzięki Tobie jesteśmy w stanie nieustannie udoskonalać funkcjonalność naszej strony. Aby to jednak było możliwe musisz być zalogowany. Logowanie jest bezpłatne a wszystkie treści video są dostępne bez limitów.

fpa111 - Astronomowie - MAJ 2008 / A1

Wyjaśnij, dlaczego astronomowie i kosmolodzy prowadząc obserwacje i badania obiektów we Wszechświecie, obserwują zawsze stan przeszły tych obiektów.
Film wkrótce dostępny

Rejestracja

Podaj poprawny adres e-mail. Wyślemy Ci link aktywujący Twoje konto.

Wypełniając formularz i klikając przycisk Utwórz konto, akceptujesz nasz regulamin

×

Logowanie

Zaloguj się przez

lub przez swoje konto na Filomie

Nie pamiętasz hasła?

lub Utwórz konto
×

Szukaj

Nasza wyszukiwarka jest zbudowana tak aby maksymalnie ułatwić Ci odnalezienie interesujących Cię treści. Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty zalecamy wpisywanie:

  • Treść zadania lub jego fragment
  • Listę słów kluczowych, które sprawiają Ci największy problem
  • Nazwę działu lub poddziału
×